لیست کارشناسان خرید و فروش

·بافنده سنتی:)چها میل یا پنج میل باف- عروسک باف سنتی ماسوله -قلاب باف باالیاف
طبیعی(

·سازنده پاي پوش هاي سنتی )تخت کش گیوه - چاروق دوز- چموش دوز -کلاش دوز
) کلاش باف( -گیوه باف-رووار باف - ملکی دوز - گیوه دوز(

محصولات دسته پوشاك سنتی
back to top