لیست کارشناسان خرید و فروش

معرق کار چوب
·بافنده الیاف چوبی)بامبو باف آلاچیق باف ترکه باف)مروار بافی - ارغوان بافی- چم بافی - سبد بافی-
لوده بافی((
·مشبک کار چوب
·منبت کار چاقویی
·نقاش روي چوب
·حصیر باف )بوریاباف- سواس باف- کوب یافی - سیس بافی -پخل بافی گالی بافی(
·خاتم ساز

محصولات دسته صنایع دستی چوبی و حصیري
back to top